§ 14 a (weggefallen) GenG
Stand: 10.08.2021
zuletzt geändert durch:
Personengesellschaftsrechtsmodernisierungsgesetz, BGBl. I S. 3436
Abschnitt 1 Errichtung der Genossenschaft

§ 14 a (weggefallen) GenG Genossenschaftsgesetz

§ 14 a (weggefallen)

GenG ( Genossenschaftsgesetz )