§§ 33 a bis 33 i (weggefallen) GenG
Stand: 10.08.2021
zuletzt geändert durch:
Personengesellschaftsrechtsmodernisierungsgesetz, BGBl. I S. 3436
Abschnitt 3 Verfassung der Genossenschaft

§§ 33 a bis 33 i (weggefallen) GenG Genossenschaftsgesetz

§§ 33 a bis 33 i (weggefallen)

GenG ( Genossenschaftsgesetz )