§§ 70 bis 72 (weggefallen) GenG
Stand: 10.08.2021
zuletzt geändert durch:
Personengesellschaftsrechtsmodernisierungsgesetz, BGBl. I S. 3436
Abschnitt 5 Beendigung der Mitgliedschaft

§§ 70 bis 72 (weggefallen) GenG Genossenschaftsgesetz

§§ 70 bis 72 (weggefallen)

GenG ( Genossenschaftsgesetz )