§ 415 (Inkrafttreten) AO
Stand: 22.12.2023
zuletzt geändert durch:
Kreditzweitmarktförderungsgesetz, BGBl. I Nr. 411
NEUNTER TEIL Schlussvorschriften

§ 415 (Inkrafttreten) AO Abgabenordnung

§ 415 (Inkrafttreten)

AO ( Abgabenordnung )