§ 2300 a (weggefallen) BGB
Stand: 21.12.2021
zuletzt geändert durch:
Gesetz zur Herstellung materieller Gerechtigkeit, BGBl. I S. 5252
Buch 5 Erbrecht
Abschnitt 4 Erbvertrag

§ 2300 a (weggefallen) BGB Bürgerliches Gesetzbuch

§ 2300 a (weggefallen)

BGB ( Bürgerliches Gesetzbuch )