§ 32 a (weggefallen) GmbHG
Stand: 10.08.2021
zuletzt geändert durch:
Personengesellschaftsrechtsmodernisierungsgesetz, BGBl. I S. 3436
Abschnitt 2 Rechtsverhältnisse der Gesellschaft und der Gesellschafter

§ 32 a (weggefallen) GmbHG Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung

§ 32 a (weggefallen)

GmbHG ( Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung )