§ 1269 (weggefallen) BGB
Stand: 22.12.2023
zuletzt geändert durch:
Kreditzweitmarktförderungsgesetz, BGBl. I Nr. 411
Buch 3 Sachenrecht
Abschnitt 8 Pfandrecht an beweglichen Sachen und an Rechten
Titel 1 Pfandrecht an beweglichen Sachen

§ 1269 (weggefallen) BGB Bürgerliches Gesetzbuch

§ 1269 (weggefallen)

BGB ( Bürgerliches Gesetzbuch )