§ 2238 (weggefallen) BGB
Stand: 22.12.2023
zuletzt geändert durch:
Kreditzweitmarktförderungsgesetz, BGBl. I Nr. 411
Buch 5 Erbrecht
Abschnitt 3 Testament
Titel 7 Errichtung und Aufhebung eines Testaments

§ 2238 (weggefallen) BGB Bürgerliches Gesetzbuch

§ 2238 (weggefallen)

BGB ( Bürgerliches Gesetzbuch )