OLG Karlsruhe - 14.12.1973 (9 U 99/72)

OLG Karlsruhe - 14.12.1973 (9 U 99/72)

FamRZ 1974, 306 LSK-FamR/Hülsmann, § 1374 BGB LS 7 [...]
OLG Zweibrücken - 06.12.1973 (2 U 40/73)

OLG Zweibrücken - 06.12.1973 (2 U 40/73)

LSK-FamR/Hülsmann, § 1387 BGB LS 2 OLGZ 1974, 214 [...]
OLG Hamm - 30.11.1973 (8 U 199/69)

OLG Hamm - 30.11.1973 (8 U 199/69)

FamRZ 1973, 654 LSK-FamR/Hülsmann, § 1381 BGB LS 25 [...]
OLG Frankfurt/Main - 28.09.1973 (20 W 159/73)

OLG Frankfurt/Main - 28.09.1973 (20 W 159/73)

DRsp I(167)211d FamRZ 1973, 664 [...]
KG - Urteil vom 22.03.1973 (12 U 1490/72)

KG - Urteil vom 22.03.1973 (12 U 1490/72)

VersR 1973, 768 [...]
KG - 23.01.1973 (1 W 1562/72)

KG - 23.01.1973 (1 W 1562/72)

B. Ebenso: LG Mönchengladbach, DAV 1976, 90. FamRZ 1973, 275 LSK-FamR/Hannemann, § 1615e BGB LS 2 LSK-FamR/Hannemann, § 1615e BGB LS 7 Rpfleger 1973, 213 [...]