BayObLG vom 17.10.1966
BReg 1 b Z 64/66
Normen:
BGB § 1626 ;
Fundstellen:
BayObLGZ 1966, 343
FamRZ 1966, 644
NJW 1967, 206