OLG Bremen vom 27.12.1976
3 W 63/76
Normen:
BGB § 1706 ;
Fundstellen:
DRsp I(167)230b
FamRZ 1977, 149
OLGZ 1977, 281