BVerwG vom 05.09.1985
7 C 2/84
Normen:
BGB § 1616 ;
Fundstellen:
DRsp V(549)483b
FamRZ 1986, 52
NJW 1986, 740