BayObLG vom 15.09.1983
BReg 1 Z 36/83
Normen:
BGB § 1666 ;
Fundstellen:
BayObLGZ 1983, 231
DRsp I(167)310d
MDR 1984, 233
NJW 1984, 928