§ 10 (weggefallen) GrEStG
Stand: 22.12.2023
zuletzt geändert durch:
Kreditzweitmarktförderungsgesetz, BGBl. I Nr. 411
Dritter Abschnitt Bemessungsgrundlage

§ 10 (weggefallen) GrEStG Grunderwerbsteuergesetz

§ 10 (weggefallen)

GrEStG ( Grunderwerbsteuergesetz )