§ 342 d (weggefallen) HGB
Stand: 10.08.2021
zuletzt geändert durch:
Personengesellschaftsrechtsmodernisierungsgesetz, BGBl. I S. 3436
DRITTES BUCH Handelsbücher
SECHSTER ABSCHNITT (weggefallen)

§ 342 d (weggefallen) HGB Handelsgesetzbuch

§ 342 d (weggefallen)

HGB ( Handelsgesetzbuch )