R E 13 a.12 ErbStR2011
Stand: 26.10.2017
zuletzt geändert durch:
Erlass, BStBl. I S. 1456
II. Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz
Zu § 13 a ErbStG

R E 13 a.12 ErbStR2011 Durchführung der Nachversteuerung

R E 13 a.12 Durchführung der Nachversteuerung

ErbStR2011 ( Amtliches Erbschaftsteuer-Handbuch 2011 )

(1)