§ 5 GenG
Stand: 10.08.2021
zuletzt geändert durch:
Personengesellschaftsrechtsmodernisierungsgesetz, BGBl. I S. 3436
Abschnitt 1 Errichtung der Genossenschaft

§ 5 GenG Form der Satzung

§ 5 Form der Satzung

GenG ( Genossenschaftsgesetz )

Die Satzung der Genossenschaft bedarf der schriftlichen Form.