Artikel 1 (Anfechtungsgesetz - AnfG) EGInsO
Stand: 10.08.2021
zuletzt geändert durch:
Personengesellschaftsrechts- modernisierungsgesetz, BGBl. I S. 3436
Erster Teil Neufassung des Anfechtungsgesetzes

Artikel 1 (Anfechtungsgesetz - AnfG) EGInsO Einführungsgesetz zur Insolvenzordnung

Artikel 1 (Anfechtungsgesetz - AnfG)

EGInsO ( Einführungsgesetz zur Insolvenzordnung )