BayObLG vom 10.01.1975
BReg 1 Z 76/74
Normen:
BGB § 1630 ;
Fundstellen:
BayObLGZ 1975, 29
DRsp I(167)219c
FamRZ 1975, 219
Rpfleger 1975, 129