BFH vom 23.09.1993
V R 3/93
Fundstellen:
KTS 1994, 507